Shaphir Solutions

להדשייה בחממות, משתלות, מטעים וגידולים במצעים מנותקים.

תכונות


דשן נוזלי מורכב   מכיל חנקן (N), זרחן (P), ואשלגן (K) מיקרואלמנטים.
תכולה   על פי יחס חנקן: זרחן: אשלגן הרצוי.
הרכב כימי   חנקן: מקורו באמון חנקתי וחנקת האשלגן חד אמון זרחתי (MAP).
זרחן: מקורו בחד אמון זרחתי (map) וחומצה זרחתית חד אשלגן זרחתי (MKP).
אשלגן: מקורו בחנקת האשלגן וחד אשלגן זרחתי (MKP).
נוסחה כימית   KH2PO4 + H3PO4 + NH4H2PO4 + KNO3+ NH4 NO3 + מיקרואלמנטים.
משקל נפחי   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).
pH   תמיסה חומצית מתונה (4.0-3.5).
צבע   תמיסות צלולות, בעלות גוון צהבהב-ירקרק.
קורוסיביות   מתונה. תמיסות דשן שפיר קורוסיביות לברזל, אך אינן תוקפות פלדות אל-חלד.
אחסון   במיכלי פלסטיק או פלדת אל-חלד. משך האיחסון מוגבל לשישה חודשים.
ריכוז המיקרואלמנטים   תמיסות דשן שפיר סטנדרטיות מכילות תוספת של תרכיז מיקרוגת 3% הדשן מכיל:
ברזל 330 ח"מ, מנגן 140 ח"מ, אבץ 46 ח"מ, נחושת 15 ח"מ, מוליבדן 4.3 ח"מ.

שימושים

בתחילת עונת החורף יש למהול את תמיסות דשן שפיר (הקיצי) הנמצא במלאי אצל החקלאי ביחס של 1:5דשן: מים בהתאמה וזאת כדי למנוע התגבשות הדשן בשל טמפרטורות נמוכות.

בחורף: אנו עוברים לייצור דשני חורף. דשן שפיר חורפי, שתכולתם 85% מריכוזם בחדשי הקיץ.

לדוגמא: דשן שפיר 7 – 3 – 7 הופך בחורף ל 6 – 2.5 – 6. דשן שפיר 8 – 3- 5 הופך ל 6.5 – 2.5 – 4.

את תמיסות הדשן המהולות יש לדשן ב20%- יותר מהמנה הקייצית לקבלת כמות זהה של יחידות הזנה במי השקיה.

את דשני השפיר ניתן לקבל בתוספות של:

מיקרו גת עד ריכוז של 9%.

תמיסות מיקרו מיקס – גת במגוון הרכבים וריכוזים.

מגנזיום – ברמה של תחמוצת מגנזיום 1% (0.6%) במקרה זה משתנים במעט יחסי האמון: חנקה .

בורון (B)- עד 60 ח"מ.

בדשני שפיר ללא מיקרו – יש לציין את הph הרצוי

דשן שפיר פלוס-זהה בהרכבו לדשן שפיר סטנדרטי, פרט למקור הברזל שהינו מפרוגת פלוס.

מיועד לשימוש במצעי גידול שבהם ה- ph גבוהה מ-7.5.

תמיסות דשן שפיר משמשות כדשני איכות לגידולים חסויים, גידולים במצעים מנותקים ומטעים. תמיסות דשן אלו אינן מכילות חנקן מאוריאה והם נטולי כלור. הם ניתנים ליישום בדרך כלל, דרך מערכות ההשקיה.

בניסיונות שדה רבים נמצא כי תמיסות דשן שפיר טובות אף להזנה ע"י ריסוס דרך העלווה*. בדרך כלל, מרססים בריכוזים של 2% – 1% (לפי סוג הדשן), בתוספת חומר משטח. לפני ביצוע הריסוס יש לבדוק תגובת הצמחים לריסוס בריכוז הרצוי בקטע קטן. אם לאחר מספר ימים לא נצפה נזק ניתן לרסס את השטח.

*אין לראות בהנחיות אלו משום המלצה. אין החברה אחראית לנזק שיגרם כתוצאה מהשימוש.

תמיסות דשן שפיר


הדשן היחס (מקורב) תכולה   משקל נפחי   סף התגבשות   אחוז אמון   אחוז חנקן
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן   אשלגן
K2O
  זרחן
P2O5
  חנקן
N
  גרם/סמ"ק   (C°)   +NH4   -NH3
7 - 7 - 7   1 : 1 : 1   85   85   85   1.22   12   48   52
8 - 4 - 4   2 : 1 : 1   94   47   47   1.17   6   34   66
7 - 3 - 7   2 : 1 : 2   84   36   84   1.20   10   58   42
8 - 3 - 5   3 : 1 : 2   95   36   59   1.19   7   36   64
8 - 2 - 4   4 : 1 : 2   92   23   46   1.16       23   77

הדשן היחס (מקורב)
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן
שפיר הרכבים NPK
6 - 6 - 6   1 : 1 : 1
9 - 3 - 3   3 : 1 : 1
9 - 6 - 3   3 : 2 : 1
10 - 5 - 5   2 : 1 : 1
12 - 4 - 4   3 : 1 : 1
9 - 3 - 6   3 : 1 : 2
9 - 6 - 6   3 : 2 : 2
8 - 6 - 4   4 : 3 : 2
8 - 6 - 6   4 : 3 : 3
4 - 3 - 9   1 : 1 : 3

מוליכות חשמלית במיהול הדשן ליטר/מ"ק מים
הדשן   המוליכות חשמלית במים מזוקקים EC ds/m
7 - 3 - 7   0.56
8 - 3 - 5   0.46

במיהול זהה במי השקיה במקורות שונים תוספת המוליכות חשמליות יכולה להיות נמוכה עד 20% מערך ה- EC המוצג בטבלה.

בתמיסות הדשן החורפיות תתקבל מוליכות חשמלית הנמוכה ב-15% מהדשן הקייצי.


הדשן היחס (מקורב) תכולה   משקל נפחי   סף התגבשות
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן   אשלגן
K2O
  זרחן
P2O5
  חנקן
N
  גרם/סמ"ק   (C°)
שפיר הרכבים NK
7 - 0 - 7   1 : 0 : 1   82   0   82   1.17   8
10 - 0 - 5   2 : 0 : 1   116   0   58   1.20   12
8 - 0 - 4   2 : 0 : 1   92   0   46   1.13   10
11 - 0 - 4   3 : 0 : 1   129   0   47   1.17   25
9 - 0 - 3   3 : 0 : 1   102   0   34   1.13   7
9 - 0 - 6   3 : 0 : 2   105   0   70   1.17   15

ניתן לקבל מגוון הרכבים נוספים לפי דרישה.