Shaphir Sulphate Solutions

להדשייה בחממות, משתלות, מטעים וגידולים במצעים מנותקים הדורשים ריכוז אמון גבוה.

תכונות


דשן נוזלי מורכב   מכיל חנקן (N), זרחן (P), אשלגן (K) גפרית (S) ומיקרואלמנטים.
הרכב כימי   חנקן: מקורו באמון גפרתי, אמון חנקתי, חד אמון זרחתי (MAP) וחנקת אשלגן.
זרחן: מקורו בחומצה זרחתית, חד אמון זרחתי (MAP) וחד אשלגן זרחתי (MKP).
אשלגן: מקורו בחנקת אשלגן ובחד אשלגן זרחתי (MKP).
מיקרואלמנטים: מקורם בכילאציה בדומה לדשני שפיר.
נוסחה כימית   NH4 NO3 + KH2PO43 + H3PO4 + NH4H2PO4 + (NH4)2SO4.
משקל נפחי   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).
pH   חומצי מתון (3.5 - 4.0).
צבע   תמיסות צלולות בעל גוון צהוב ירוק.
קורוסיביות   דשני שפיר גפרתי משתכים את כל סוגי המתכות למעט פלדות אל-חלד (פלב"ם).
אחסון   במיכלי פלסטיק או פלב"ם מוגבל לשישה חודשים. בתקופת החורף רצוי למהול את הדשן ביחס של 1 : 5 (מים : דשן) כדי למנוע התגבשות הדשן בשל טמפרטורות נמוכות. במיקרה זה יש להגדיל את מנת הדשן ב- 20%.
ריכוז המיקרואלמנטים   תמיסות דשן שפיר סטנדרטיות מכילות תוספת של תרכיז מיקרוגת 3%
הדשן מכיל:
ברזל (Fe) 330 ח"מ
מנגן (Mn) 140 ח"מ
אבץ (Zn) 46 ח"מ
נחושת (Cu) 15 ח"מ
מוליבדן (Mo) 4.3 ח"מ

שימושים

בתמיסות דשן שפיר גפרתי עתירות אמון משתמשים בעיקר לדישון אינטנסיבי בגידולים בהם נדרש pH נמוך של תמיסת הקרקע (גרברה, פרח השעווה, אבוקדו).
הזנה בדשן המכיל אמון (+NH4) גורמת לירידת pH הקרקע בסמוך לפני השורש ומשפרת קליטת זרחן ומיקרואלמנטים. השימוש בדשן זה לא מומלץ בקרקעות חוליות ובמצעים אינרטים. הדשן יכול לגרום לירידת ph קיצונית אשר תגרום להרעלה ונזק לצמח.

הרכבים מקובלים של דשן שפיר גפרתי


הדשן היחס (מקורב) תכולה   משקל נפחי   סף התגבשות   אחוז אמון   אחוז חנקן
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן   אשלגן
K2O
  זרחן
P2O5
  חנקן
N
  גרם/סמ"ק   (C°)   +NH4   -NH3
5 - 5 - 5   1 : 1 : 1   60   60   60   1.21   9   67   33
5 - 2 - 5   2.5 : 1 : 2.5   61   24   61   1.21   6   66   34
6 - 2 - 4   3 : 1 : 2   71   23   47   1.18   6   54   46
3 - 3 - 6   1 : 1 : 2   36   36   73   1.21   7   85   15
4 - 2 - 6   2 : 1 : 3   49   24   73   1.22   6   70   30
5 - 0 - 5   1 : 0 : 1   59   0   59   1.17   8   62   38
4 - 2 - 8   2 : 1 : 4   48   24   97   1.21   6   60   40

יתכנו סטיות של ±5% במרכיבי החנקן.

דשן שפיר גפרתי פלוס – זהה בהרכבו לדשן שפיר גפרתי סטנדרתי, פרט למקור הברזל שהנו מפרוגת פלוס, מיועד לשימוש במצעי גידול שבהם ה- ph גבוה מ-7.5.