Ferrogat

תכשיר נוזלי של כלאטי ברזל זמין ומוכן לשימוש מיידי ללא צורך בהמסה.

תכונות


דשן נוזלי   מכיל 0.65% (Fe) ברזל קשור בכלאציה (6.9 גר' ברזל (Fe) בליטר).
הרכב כימי   FeEDDHMA 70%.
FeEDTA 30%.
משקל נפחי   1.05-1.06 גרם\סמ"ק.
pH   תמיסה ניטראלית (7.5).
צבע   אדום.
אחסון   זמן בלתי מוגבל, יש למנוע חשיפה לאור ולטמפרטורות גבוהות.

המלצות לדישון בפרוגת


אגוזי אדמה   בזריעה 2.3 ליטר לדונם; משך הגידול שתיים עד שלוש מנות של 4-3 ליטר לדונם.
עגבניות   3-2 ליטר לדונם פעם בשבוע.
מלפפונים   6-4 ליטר לדונם פעם בשבועיים.
פרחים   בהתאם לסוג הגידול 2.6 ליטר פעם בשבוע עד שבועיים.
מצעים מנותקים   בהתאם לגידול, רצוי לשמור על ריכוז ברזל צרוף של 1.0 - 1.5 ח"מ במים.
שווה ערך ל- 0.16 - 0.25 ליטר פרוגת למ"ק מים, או לפי מנות שבועיות.

יישום הפרוגת

בדישון בפרוגת במי ההשקיה רצוי ליישמו בשליש האחרון של ההשקיה, זאת כדי להחדירו למרכז בית השורשים הפעיל של הגידול.
תגובת הצמח לדישון בפרוגת תלוייה בנוכחות ריכוז גבוה של ברזל בבית השורשים. לכן רצוי ליישמו במנה מרוכזת ולא לדשן לכל אורך ההשקיה בדישון יחסי (פרופורציונלי). לפצל את מנת הברזל העונתית למספר מצומצם של מנות גדולות. למשל, אם דרושה מנה שנתית של עשרה ליטר לדונם, עדיף לתת 4 מנות של 2.5 ליטר
לדונם ולא 10 מנות של 1 ליטר לדונם. יש לזכור שקל ויעיל יותר לתת הזנה מוקדמת בברזל ע"י פרוגת ולא לחכות עד להופעת סימני מחסור בברזל. בגידולים רגישים לכלורוזה חשיבות מרובה ליישום המקדים.
דישון מקדים מונע נזק לצמח ופחיתה ביבול.

מטעים

מחושב לפי 40 עץ לדונם.


רמת הכלורוזה   מספר מנות   ליטר לעץ   ליטר לדונם
קלה   1   0.10   4
בינונית   2   0.15   6
קשה   3   0.20   8
קשה מאוד   4   0.25   10

9.2 ק"ג תמיסת פרוגת (8.6 ליטר) מספקים את כמות הברזל שב-1 ק"ג אבקת כילאט ברזל בריכוז 6%.
הפרוגת מסופק באריזות של 10 ליטר, במיכלי ענק של עד 1,000 ליטר (ג'מבו), בצובר וכתוספת לדשן. אפשרות לקבלת פרוגת בצובר מקלה על החקלאי.