Ferrogat Plus

תכשיר נוזלי מרוכז של כלאטי ברזל, זמין ומוכן לשימוש מיידי ללא צורך בהמסה.

תכונות


דשן נוזלי  
מכיל ברזל (fe) 2% קשור בכלאציה.
הרכב כימי   הפרוגת פלוס הינו תערובת של שלושה כילאטי ברזל ומכיל ברזל 2% קשור בכילאציה.
33.3% מכלל הברזל מ: FeEDDHMA.
33.3% מכלל הברזל מ: FeDTPA.
33.3% מכלל הברזל מ: FeEDTA.
משקל נפחי   1.17 גרם/סמ"ק.
pH   תמיסה בסיסית (8).
צבע   אדום.
אחסון   זמן בלתי מוגבל, יש למנוע חשיפה לאור ולטמפרטורות גבוהות.

המלצות לדישון בפרוגת פלוס


אגוזי אדמה   בזריעה 0.7 - 1.0 ליטר לדונם. במשך הגידול שתיים עד שלוש מנות של 1.0 - 1.3 ליטר\לדונם.
עגבניות   0.7 - 1.0 ליטר לדונם פעם בשבוע.
מלפפונים   1.3 - 2.0 ליטר לדונם פעם בשבועיים.
פרחים   בהתאם לסוג הגידול, 1.3 - 2.0 ליטר פעם בשבוע עד שבועיים.
מצעים מנותקים   בהתאם לגידול, רצוי לשמור על ריכוז ברזל של 1.0 - 1.5 ח"מ במים = 0.05 - 0.08 ליטר פרוגת פלוס למ"ק מים, או לפי מנות שבועיות.

יישום הפרוגת פלוס

בדישון בפרוגת במי ההשקיה רצוי ליישמו בשליש האחרון של ההשקיה, זאת כדי להחדירו למרכז בית השורשים הפעיל של הגידול.
תגובת הצמח לדישון בפרוגת תלוייה בנוכחות ריכוז גבוה של ברזל בבית השורשים. ליישמו במנה מרוכזת ולא לדשן לכל אורך ההשקיה בדישון יחסי (פרופורציונלי). לכן רצוי לפצל את מנת הברזל העונתית למספר מצומצם של מנות גדולות. למשל, אם דרושה מנה שנתית של עשרה ליטר לדונם, עדיף לתת 4 מנות של 2.5 ליטר
לדונם ולא 10 מנות של 1 ליטר לדונם. יש לזכור שקל ויעיל יותר לתת הזנה מוקדמת בברזל ע"י פרוגת ולא לחכות עד להופעת סימני מחסור בברזל. בגידולים רגישים לכלורוזה חשיבות מרובה ליישום המקדים.
דישון מקדים מונע נזק לצמח ופחיתה ביבול.

מטעים

מחושב לפי 40 עץ לדונם.


רמת הכלורוזה   מספר מנות   ליטר לעץ   ליטר לדונם
קלה   1   0.03   1.3
בינונית   2   0.05   2.0
קשה   3   0.07   2.8
קשה מאוד   4   0.08   3.2

השימוש בפרוגת פלוס יעיל בגלל ריכוזו הגבוה, שילוב נפח קטן של תמיסת תכשיר לקבלת כמות ברזל נדרשת להזנת הגידול.
אין לערבבו בחומרים אחרים ללא התייעצות עם אנשי שירות השדה של חברת דשן גת.
3 ק"ג תמיסת פרוגת (2.6 ליטר) מספקים את כמות הברזל שב-1 ק"ג אבקת כילאט ברזל בריכוז 6%.
הפרוגת פלוס מסופק באריזות של 10 ליטר, במיכלי ענק של עד 1,000 ליטר (ג'מבו), בצובר וכתוספת לדשן. אפשרות קבלת הפרוגת פלוס בצובר מקלה על החקלאי ומפשטת את ישום הברזל.