גידול ושיווק העגבניות התרחב בשנים האחרונות כתוצאה ממחקר וטיפוח זנים עתירי יבול איכותיים ובעלי חיי מדף ארוכים, פיתוח טכנולוגי ושיטות גידול חדשניות בבתי צמיחה אשר מאפשרות לגדל עגבניות לשוק המקומי וליצוא במשך תקופת ניבה ממושכת באזורי גידול שונים לאורך כל השנה.
תנאי חשוב להצלחת הגידול הוא הקפדה ודיוק ביישום הדשן וההשקיה במשך כל שלבי הגידול.
לכן דרושה מערכת השקיה ודישון שתאפשר אחידות פיזור מרבית בטפטוף הנותנת פס הרטבה רציף לאורך שורת הגידול.

ממשק ההשקיה

מומלץ לבצע השקיה הרווית חתך לפני השתילה לעומק 30-40 ס"מ, מיד לאחר השתילה ועד לסיום ההקלטה וההתבססות מומלץ להשקות בתדירות גבוהה יחסית 2-3  מ"ק לדונם ליום כאשר בקרקעות בינוניות – כבדות משקים אחת ליומיים ובקרקעות קלות השקיה אחת ליום עד שתי השקיות ביום בקרקעות חוליות מאד.   משלב התבססות ועד לחנטה יש להקפיד על השקיה מבוקרת שתאפשר התפתחות מערכת שורשים לעומק.
מהחנטה ועד לשבועיים לפני הקטיף יש לרווח את תדירות ההשקיה ולהשקות כל 3-5 ימים בקרקע כבדה, 1-3 ימים בקרקע קלה בהתאם לסוג הקרקע נפח ההרטבה ונתוני ההתאיידות באזור.
חישוב מנת ההשקיה: מקדם ההשקיה X ההתאיידות המחושבת לפי פנמן (מנתוני התאיידות הזמינים באתר המטאורולוגי של משרד החקלאות). כמו כן, שימוש בטנסיומטרים אינטרנטיים מהווה כלי עזר מיטבי למעקב ובקרה אחר צריכת הצמחים כאשר יש להציב לפחות עמדה עם שני טנסיומטרים בעומקים שונים בהתאם לעומק בית השורשים המתוכנן.

ממשק הדישון

קליטתם ואספקתם של יסודות הזנה ע"י הצמח תלויה הן ברמתם והן ביחסים ביניהם במהלך שלבי הגידול מההקלטה ועד מילוי הפרי. יעילות הקליטה של מינרלים ע"י הצמח תלויה גם ברמת הpH של תמיסת הקרקע וברמת האוורור בסביבת בית השורשים.קבלת יבול פרי עגבנייה איכותי תלויה בממשק דישון מבוקר ביחסים נכונים בין יסודות המאקרו – חנקן,זרחן ואשלגן והמיקרו אשר יתרמו לחוזק  ועמידות הצמח ועד ליצירת פרי אחיד בגודלו ,בצבעו ובחיי מדף ארוכים.

דישון בקרקע

בתי הצמיחה של העגבניות מאופיינים במגוון סוגי קרקע ושיטות להכנת הקרקע, מהוספת קומפוסט ודשני יסוד ועד לגידול רק בהדשיה. המלצות הדישון דורשות התאמה לכל חלקה בהתאם למצע הגידול ולפוריותו. ניהול ממשק הדישון חייב להתבצע באמצעות בדיקות פוריות קרקע לפחות פעמיים בשנה, לפני תחילת הגידול וכ- 40 יום לאחר שתילה כאשר מומלץ להשתמש גם בבדיקות ע"י משאבי תמיסת קרקע ובדיקת פטוטרות.
דישון יסוד – לקראת הגידול מומלץ לבצע בדיקת קרקע כדי לבדוק את רמות הזרחן, האשלגן והמליחות בקרקע. כאשר רמת הזרחן ,לפי בדיקת אולסן, בשכבת הקרקע העליונה 30 ח"מ ומעלה (ח"מ = חלקי מיליון =ppm) אין צורך בדישון זרחני. כשרמת הזרחן נמוכה מ- 20 ח"מ מומלץ לבצע דישון זרחן בדשן מוצק בפס\מרכז-ערוגה , נדרש 2 ק"ג לדונם"מ.א.פ.  גת" (שווה ל –  1 ק"ג לדונם תחמוצת זרחן) על כל גרעון של 1 ח"מ זרחן בקרקע לפי בדיקת אולסן. בערכים של בין 20-30 ח"מ זרחן אולסן בבדיקות קרקע, ניתן להשלים את הזרחן בשלב ההרוויה או הקלטה ע"י דשן נוזלי עם ריכוז זרחן בהתאם לנדרש. במחסור אשלגן, כאשר PAR  (מדד לזמינות האשלגן בצמח) נמוך מ-0.07 או ערך אשלגן בבדיקת מיצוי ב- CaCl2 הנמוך מ- 50 ח"מ למשקל קרקע,  מומלץ לדשן בפס\מרכז-ערוגה באשלגן כלורי בכמות 30-50 ק"ג לדונם בהתאם לרמת המחסור.במקרים בהם ערכי הזרחן ו\או האשלגן נמוכים מהרצוי ניתן לזבל בקומפוסט במנה של 3-4 מ"ק לדונם להשלמת המחסורים.

דישון במהלך העונה – המלצות בדישון בקרקע בינונית – כבדה

החנקן  בתנאי גידול רגילים ללא מחסורים רמת החנקן הרצויה בקרקע בתחילת הגידול עד אחרי חנטה של 3-4 פירות (30 יום) היא 20-30 מ"ג\ק"ג קרקע. ברמה זו מומלץ לדשן כ- 80-100  גרם\יום\דונם חנקן צרוף. לאחר חנטה של 3-4 פירות ועד סוף הגידול רמת החנקן הרצויה היא 30-40 מ"ג\ק"ג קרקע ומנת החנקן הצרוף המומלצת היא 400-500 גרם\יום\דונם.
זרחן – המלצות לדישון בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, במחסורים לפי דישון יסוד או  פיזור קומפוסט. ברמות הזרחן הנדרשות מומלץ עד שלב חנטה להשתמש בדשן ביחס 2:1 , 3:1 (זרחן:חנקן בהתאמה)
אשלגן – לפי בדיקות הקרקע במידה וערך הPAR נמוך מ- 0.113 או בערך אשלגן במיצוי ב- CaCl2 נמוך מ- 70 ח"מ, מומלץ לדשן כ – 300-400 גרם\יום\דונם תחמוצת אשלגן , דשן ביחס 3:1:3, 3:1:4, 3:0:3 (אשלגן:זרחן:חנקן בהתאמה) לפי הצורך. כאשר בבדיקות קרקע רמת האשלגן הנדרשת מומלץ לדשן ביחס 4:1:2, 4:0:2.
יסודות קורט (מיקרואלמנטים) – לעיתים נראים סימני מחסור בעלים (הצהבת עלים למשל) אשר נובעים מפגיעה בקליטת יסודות הקורט, בעיקר ברזל ומנגן. לכן יש לטפל או למנוע מחסורים אלו ע"י ישום בכלאטים של ברזל – "פרוגת" (כלאט ברזל זמין לצמח) ומנגן – "מנגן גת" (כלאט מנגן זמין לצמח) בהדשיה. במצעים מנותקים ובקרקעות חוליות בהם רוצים למנוע או ישנם חוסרים ביסודות מיקרו ,מומלץ להשתמש בתמיסת "מיקרוגת" – מקור זמין ומרוכז  ליסודות קורט על בסיס כלאטים של EDTA.
סוג תמיסות הדשן המורכבות להדשיה בהתאם לאיכות המים ומליחות הקרקע, ברמות המלחה נמוכות (מים \ קרקע) מומלץ להשתמש בדשני "עילית" או "טוב" ,ברמות המלחה בינוניות בתמיסות דלות כלור "עילית" או "טוב" וברמות המלחה גבוהות בדשני "נירית" \ "אדום"\ "שפיר".

דישון במצעים מנותקים \ חול

 

ימים משתילה שלבי הגידול הרכב דשן "שפיר" מומלץ ריכוז חנקן צרוף במי השקיה (ח"מ) חנקן צרוף מקסימלי (גרם/יום/דונם)
0-40 צימוח 5-3-8, 7-3-7 100-150 200
40-50 תחילת חנטה 5-3-8, 7-3-7 150 300
50-70 חנטה תפרחת 3-4 5-3-8, 7-3-7 150-170 400
70 עד סיום קטיף המשך גידול – תפרחת 5 והלאה 5-3-8, 7-3-7 170-180 500
 • משך שלבי הגידול עשויים להשתנות בהתאם לזנים ובהתאם לתנאי האקלים.
 • ריכוז החנקן במי השקיה יקבע ע"פ המנה היומית הנדרשת מנת המים הנדרשת להשקיה.

הערה: בטוף חדש מומלץ להעשיר לפני שתילה בזרחן ואשלגן לפי – 1.0 ק"ג תחמוצת זרחן לכל 10 מ"ק מצע + 5 ק"ג תחמוצת אשלגן לכל 10 מ"ק מצע, ניתן לבצע בעת הרווית החתך בהדשייה ב"דשן טוב"  0-3-14 לפי 30 ליטר למ"ק מצע. מומלץ לבצע בקרת דישון ומליחות באמצעות משאבי תמיסת קרקע ב-3 עמדות בעומקים שונים בהתאם לעומק בית השורשים. מומלץ לבדוק את רמת החנקה בתמיסת הקרקע כדי לוודא שהדישון החנקני ניתן בהתאם להמלצות, וכן לבצע פעמיים בעונה בדיקות  פוריות קרקע במעבדת שרות שדה.

הנחיות הדישון הן בגדר המלצה בלבד.
בכל שאלה ניתן לפנות לצוות האגרונומים של חברת דשן גת

עדי נוה אגרונום
054-4361150
adin@deshengat.co.il

dreamstime_l_36767170

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא