Tuv Solutions

להדשייה במטעים, גידולי שדה וירקות.

תכונות


דשן נוזלי מורכב   מכיל חנקן (N), זרחן (P), ואשלגן (K).
תכולה   משתנה בהתאם ליחסים הרצויים בין היסודות.
תכולת היסודות בדשן מוגבלת לפי מסיסות מרכיבי הדשן השונים.
הרכב כימי   חנקן: מקורו באמון חנקתי ואוריאה.
זרחן: מקורו בחומצה זרחתית.
אשלגן: מקורו באשלגן כלורי.
נוסחה כימית   NH4NO3+CO (NH2)2 + H3PO4 + KCL.
משקל נפחי   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).
pH   בתמיסות טוב NPK: חומצי מאוד (2.5-0.8).
בתמיסות טוב NK: חומצי רפה עד ניטרלי: (5.5-7.0).
בתמיסות טוב PK: חומצי ביותר (2.0-0).
צבע   התמיסות צלולות שקופות או עם גוון חום/אדום בהיר עד צהבהב.
קורוסיביות   חזקה מאוד. תמיסות דשן טוב N-P-K תוקפות את כל סוגי המתכות, לרבות פלדות אל-חלד.
אחסון   במיכלי פלסטיק בלבד. משך האיחסון לסוגים שונים של התמיסות מוגבל לתקופת הקיץ בלבד. בתקופת החורף, עם ירידת הטמפרטורות, יש למהול אותה ביחס מים: דשן של 4:1 בהתאמה, כדי למנוע התגבשות, לאחר המיהול יש להגדיל את מנת הדשן ב- 20%.

שימושים

תמיסות דשן טוב נועדו לשמש כדשן ראש בגידולים רב-שנתיים ועונתיים, המושקים בטפטוף והתזה. תמיסות אלו מתאימות לרוב הגידולים בשדה, בגן ובמטע. יתרונם הגדול הוא בשילוב שלושת יסודות ההזנה העיקריים ודישונם בעת ובעונה אחת – דבר המייעל את הדישון, משביח את הגידולים ומביא לעלייה ביבולים.
תמיסות דשן טוב ניתנות ליישום אך ורק דרך מערכות ההשקיה בטפטוף והתזה, אין ליישם דרך מערכות השקיה בהמטרה או במערכות המכילות אביזרי מתכת.

בחודשי הקיץ (ממרץ ועד אוקטובר) ניתן לקבל תמיסות דשן טוב מרוכזות לישום יעיל יותר.

מגוון אפשרויות השילוב של חנקן, זרחן ואשלגן הוא כמעט בלתי מוגבל ולכן ניתן להתאים לכל גידול וגידול את ההרכב הדרוש לו.

הרכבים מקובלים של דשן טוב


הדשן היחס (מקורב) תכולה   משקל נפחי   סף התגבשות
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן   אשלגן
K2O
  זרחן
P2O5
  חנקן
N
  גרם/סמ"ק   (C°)
דשן טוב   הרכבים NPK
8 - 8 - 8   1 : 1 : 1   99   99   99   1.24   15
10 - 5 - 5   2 : 1 : 1   120   60   60   1.22   6
10 - 10 - 5   2 : 2 : 1   125   125   62   1.25   7
6 - 6 - 12   1 : 1 : 2   74   74   149   1.25   11
8 - 4 - 8   2 : 1 : 2   98   49   98   1.19   12
5 - 5 - 15   1 : 1 : 3   62   62   186   1.24   7
9 - 3 - 9   3 : 1 : 3   108   36   108   1.20   15
8 - 4 - 12   2 : 1 : 3   98   49   148   1.24   11
8 - 6 - 9   3 : 2 : 3   98   74   111   1.23   14
6 - 3 - 12   2 : 1 : 4   72   36   144   1.22   7
8 - 4 - 9   4 : 2 : 5   96   48   108   1.21   13
דשן טוב   הרכבים NP
0 - 14 - 14   0 : 1 : 1   0   172   172   1.22   10
0 - 18 - 9   0 : 2 : 1   0   228   114   1.25   13
0 - 24 - 8   0 : 3 : 1   0   312   104   1.30   0
0 - 25 - 5   0 : 5 : 1   0   323   65   1.26   0
0 - 9 - 18   0 : 1 : 2   0   108   216   1.20   7
0 - 5 - 20   0 : 1 : 4   0   60   240   1.20   0
דשן טוב   הרכבים NK
10 - 0 - 10   1 : 0 : 1   121   0   121   1.21   15
12 - 0 - 4   3 : 0 : 1   139   0   46   1.16   5
12 - 0 - 8   3 : 0 : 2   144   0   96   1.20   15
7 - 0 - 14   1 : 0 : 2   85   0   171   1.22   15
דשן טוב   הרכבים PK
12 - 6 - 0   2 : 1 : 0   143   71   0   1.20   5
12 - 8 - 0   3 : 2 : 0   144   96   0   1.22   5

ניתן לקבל הרכבים נוספים לפי דרישה