Gatit

תכונות


דשן מוצק   מסיס תערובת של אמון גפרתי ואשלגן כלורי.
תערובת של אמון גופריתי ואשלגן כלורי ביחסים שונים מספקת לנו מגוון של נוסחאות דשן המיועד לדישוני יסוד וכן לדישוני ראש באמצעות מערכת ההשקיה.
גתית
10-0-30
  חנקן 10% (N), תחמוצת אשלגן 30% (K20).
הרכב כימי   חנקן אמוניאקלי ותחמוצת האשלגן ביחס של 3 : 1.
נוסחה כימית   KCl + CO2 NH4 החנקן מופיע כאמון (+NH4).
משקל נפחי   1.07 גרם\סמ"ק.
גתית
15-0-15
  חנקן 15% (N), תחמוצת אשלגן 15% (K20).
הרכב כימי   חנקן אמוניאקלי ותחמוצת האשלגן ביחס של 1 : 1.
נוסחה כימית   0.98 גרם\סמ"ק.

שימושים

מתאים לדישונים במטעי בעל ושלחין בהם נדרש דישון בחנקן ואשלגן ביחסים שונים ללא תוספת זרחן.
הערה: מומלץ להשתמש במלוא תכולת השק.
אופן יישום: הדשייה או פיזור ידני.