Golan Solutions

להדשייה בגידולי ירקות שטח פתוח וחממות, פרחים, משתלות ומטעים.

תכונות


דשן נוזלי מורכב   מכיל חנקן (N), זרחן (P), ואשלגן (K) מיקרואלמנטים (לפי הזמנה).
תכולה   על פי יחס חנקן: זרחן: אשלגן הרצוי. תכולת כלור עד 1% CI.
הרכב כימי   חנקן: מקורו באמון חנקתי, חנקת אשלגן חד אמון זרחתי (MAP).
זרחן: מקורו בחד אמון זרחתי (MAP), חומצה זרחתית וחד אשלגן זרחתי (MKP).
אשלגן: מקורו בחנקת אשלגן וחד אשלגן זרחתי (MKP).
מיקרו אלמנטים: מקורם בכילאטי ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן.
נוסחה כימית   KH2PO4 + H3PO4 + NH4H2PO4 + KNO3 + NH4NO3 + מיקרואלמנטים.
משקל נפחי   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).
pH   תמיסה חומצית מתונה (4.5-5.5).
צבע   תמיסות צלולות, בעלות גוון צהבהב-ירקרק.
קורוסיביות   מתונה. תמיסות דשן גולן קורוסיביות לברזל, אך אינן תוקפות פלדות אל-חלד.
אחסון   במיכלי פלסטיק או פלדת אל-חלד. משך האחסון מוגבל לשישה חודשים.
ריכוז המיקרואלמנטים   תמיסות דשן גולן בתוספת מיקרואלמנטים (לפי הזמנה), בתמיסות דשן גולן המכילות תוספת של תרכיז מיקרוגת 3%
הדשן מכיל:
ברזל (Fe) 330 ח"מ
מנגן (Mn) 140 ח"מ
אבץ (Zn) 46 ח"מ
נחושת (Cu) 15 ח"מ
מוליבדן (Mo) 4.3 ח"מ

שימושים

תמיסות דשן גולן משמשות כדשני איכות לגידולי ירקות אינטנסיביים, מטעים (רגישים לכלור), גידולים חסויים. תמיסות דשן אלו מכילות חנקן ללא אוריאה וכן עם ריכוז נמוך של כלור (1%). ניתנים דרך מערכות ההשקיה בהדשיה.
דשני גולן דומים בתכונותיהם לדשני שפיר ומהווים תחליף טוב לתמיסות שפיר במקומות בהם ההשקיה בנפח בית שורשים גדול ואין סכנה להצטברות כלורידים לרמה המזיקה לגידול.
בחורף: אנו עוברים לייצור דשני חורף. דשן גולן חורפי, שתכולתם 85% מריכוזם בחדשי הקיץ. את תמיסות הדשן המהולות יש לדשן ב- 20% יותר מהמנה הקיצית לקבלת כמות זהה של יחידות הזנה במי השקיה.
את דשני הגולן ניתן לקבל בתוספות של:
1. מיקרו גת עד ריכוז של 9%.
2. תמיסות מיקרו מיקס – גת במגוון הרכבים וריכוזים.
3. בורון (B) – עד 60 ח"מ.
דשן גולן פלוס – זהה בהרכבו לדשן גולן סטנדרטי, פרט למקור הברזל שהינו מפרוגת פלוס. מיועד לשימוש בקרקעות בהם ה-ph גבוהה מ-7.5.

הרכבים מקובלים של תמיסות דשן גולן


הדשן היחס (מקורב) תכולה   משקל נפחי
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן   אשלגן
K2O
  זרחן
P2O5
  חנקן
N
  גרם/סמ"ק
6 - 6 - 6   1 : 1 : 1   74   74   74   1.23
7 - 3 - 7   2.5 : 1 : 2.5   85   36   85   1.21
8 - 3 - 5   1.5 : 2 : 1.5   95   36   60   1.19
10 - 1.5 - 10   3 : 1 : 6   73   18   121   1.21
10 - 4 - 2   1 : 2 : 5   119   48   24   1.19
8 - 2 - 4   2 : 1 : 4   94   23   47   1.17
7 - 0 - 7   1 : 0 : 1   81   0   81   1.16

יתכנו סטיות של ±5% במרכבי חנקן
דשן גולן פלוס – זהה בהרכבו לדשן גולן+מיקרו, פרט למקור הברזל שהנו מפרוגת פלוס, מיועד לשימוש בקרקעות שבהם ה-pH גבוה מ-7.5.